Polityka prywatności

Paweł Terpiłowski Kancelaria Radcy Prawnego (dalej „Strona”) szanuje Twoją prywatność, dlatego przedstawiam pełną informację na temat zbieranych informacji o użytkownikach Strony. Korzystając ze Strony wyrażasz zgodę na zasady niniejszej Polityki prywatności.

Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez podawanie informacji przez użytkownika w formularzach zawartych na Stronie (np. formularz kontaktowy) lub w sposób automatyczny podczas korzystania ze Strony. Automatycznie mogą być zapisywane informacje w logach serwerów oraz Strony, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego. Strona gromadzi również pliki „cookies” – pliki tekstowe wysyłane przez Stronę na urządzenie użytkownika odwiedzającego Stronę, z którego ten korzysta.

Informacje zbierane w sposób automatyczny służą następującym celom:
– administrowanie serwerami i Stroną,
– zapewnienie bezpieczeństwa serwerom i Stronie,
– zapewnienie świadczenia usług,
– gromadzeniu statystyk.
Pliki „cookies” mogą zawierać informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, przy czym służą następującym celom:
– ułatwieniu korzystania ze Strony,
– dopasowaniu Strony do preferencji użytkownika,
– zapamiętywaniu indywidualnych ustawień użytkownika,
– gromadzeniu statystyk.

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” na urządzeniu użytkownika. Przy czym, użytkownik posiada możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej tak, aby nie gromadziła lub gromadziła w stopniu ograniczonym pliki. Jednakże, wyłączenie funkcji gromadzenia plików może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania Strony. Co więcej, część danych może być gromadzona przez podmioty zewnętrzne, z których korzysta Strona, jak Facebook, Google, WordPress. Wobec tego, warto zapoznać się z polityką prywatności ww. podmiotów, bowiem to na ich zasadach przetwarzane i gromadzone są dane o użytkownikach.

W celu ochrony zbieranych danych Strona zapewnia ich bezpieczeństwo poprzez fizyczne zabezpieczenia, systemy bezpieczeństwa zapewniające autoryzowany dostęp do serwerów oraz Strony. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., dalej zwane „RODO”) informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Paweł Terpiłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ TERPIŁOWSKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, adres ul. Czarnkowska 2 lok. 21, 91-013 Łódź, NIP: 831 161 2620, adres e-mail: p.terpilowski@ptkrp.pl, numer telefonu: 668 199 698, adres strony: ptkrp.pl (dalej zwany „Administratorem”),
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– obsługi zapytań ofertowych,
– prowadzenia korespondencji,
– realizacji usług,
– dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub jego roszczeń prywatnych,
c) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy lub do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązków publiczno-prawnych,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń,
d) odbiorcą danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę podatkową i rachunkową, pomoc prawną, usługi: kurierskie, pocztowe, bankowe, windykacyjne, hostingowe, poczty elektronicznej,
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i następnie przez 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie,
f) w odniesieniu do danych osobowych przysługuje prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
– żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
h) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

W przypadku zmiany Polityki prywatności Strony, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stronie Polityki prywatności.