Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., dalej zwane „RODO”) informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Paweł Terpiłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ TERPIŁOWSKI KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, adres ul. Czarnkowska 2 lok. 21, 91-013 Łódź, NIP: 831 161 2620, adres e-mail: p.terpilowski@ptkrp.pl, numer telefonu: 668 199 698, adres strony: ptkrp.pl (dalej zwany „Administratorem”),
b) dane osobowe będą przetwarzane w celu:
– obsługi zapytań ofertowych,
– prowadzenia korespondencji,
– realizacji usług,
– dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub jego roszczeń prywatnych,
c) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy:
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy lub do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym obowiązków publiczno-prawnych,
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń,
d) odbiorcą danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora obsługę podatkową i rachunkową, pomoc prawną, usługi: kurierskie, pocztowe, bankowe, windykacyjne, hostingowe, poczty elektronicznej,
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i następnie przez 2 lata, w przypadku dokumentów księgowych i handlowych przez czas określony w obowiązujących przepisach prawnych w szczególności art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie związanym z obroną i dochodzeniem roszczeń przez okres 10 lat. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie,
f) w odniesieniu do danych osobowych przysługuje prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
– żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– żądania przenoszenia danych do innego administratora danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
h) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.